Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 

 • č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění p.p.
 • č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p.p.
 • č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
 • č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
 • č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění p.p.
 • č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon)
 • č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu      nebo na internetových stránkách obce, v položce  Vydané právní předpisy.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště