Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Řád veřejného pohřebiště obce Dyjákovičky

Obec Dyjákovičky

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o pohřebnictví)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště obce Dyjákovičky

 1. Zastupitelstvo obce Dyjákovičky ve smyslu § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Dyjákovičky dne 5.5.2021, pod číslem usnesení 20/0122/21.
 2. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně ze dne 2.3.2021, vydaného pod č.j.: JMK 34033/2021.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
 2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Dyjákovičky, Dyjákovičky 1, 669 02, IČ: 006 00 318, zastoupená starostou obce.

 

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

 1. Vysvětlení zkratek pojmů:
  1. Řád – Řád veřejného pohřebiště.
  2. Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.
 2. Vymezení často používaných pojmů:
 1. Hrobka – nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele         na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
 2. Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).
 3. Hrobové místo – je místo, které má pronajaté pronajímatel vždy na dobu určitou, a to minimálně na tlecí dobu stanovenou hygienickou stanicí.
 1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v Dyjákovičkách v k. ú. Dyjákovičky (dále jen pohřebiště), na parcele č. 348 jehož součástí jsou:
  1. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek
  2. 1x místo pro ukládání lidských pozůstatků do hrobky
  3. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
 2. Vnější hranice pohřebiště jsou vymezeny zdí.
 3. Řád je závazný pro provozovatele a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
 4. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu – speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.

 

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb

 1. Na pohřebišti obce jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
  1. nájem hrobového místa
   1. pro hroby
   2. pro hrobku
   3. pro uložení lidských ostatků v urnách
  2. správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení, mobiliáře a dvou hrobů kněží místní farnosti)
  3. údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě) 
  4. vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
  5. zajišťování sběru, odvozu a odstraňování odpadů
  6. spravování a udržování objektů na pohřebišti (centrální kříž, dva hroby kněží místní farnosti)
  7. vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
  8. zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti
 2. Na pohřebišti obce jsou poskytovány další služby na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například:
  1. manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště
  2. výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací
  3. pohřbívání
  4. provádění exhumací
  5. ukládání lidských ostatků
 3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel pohřebiště postupovat podle občanského zákoníku.
 4. V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j KHSJM 09418/2021/ZN/HOK je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena                na pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 15 let s možností pohřbívání do standardních hrobů hlubokých jeden a půl metru, na základě hydrogeologického posudku č. 971020193000 z května 2002, který je přílohou Řádu.
 5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Nejpozději den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli kopii Listu o prohlídce zemřelého, uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní vázané knihy. Dále je nutné uvést tyto údaje: druh rakve, zda je použit vak, či vložka, zda měl zemřelý nějakou nebezpečnou nemoc, místo uložení, hloubku uložení. Tyto údaje provozovatel zaznamená do evidence související s provozováním veřejného pohřebiště.

 

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,

způsob a pravidla užívání zařízení

 1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné po celý rok 24 hodin denně.
 2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště, nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních (zpevněných) komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.
 3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
 5. Motorová vozidla (s výjimkou vozíků invalidních občanů) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele a za podmínek stanovených provozovatelem. Na pohřebišti je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
 6. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
 7. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vstupovat se zvířaty (s výjimkou asistenčních psů) a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 8. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studně. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
 9. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
 10. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
 11. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel.
 12. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních.
 13. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli pohřebiště.
 14. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád, a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, jeli ho dle tohoto řádu potřeba.

 

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště 

 1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:
  1. Všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa a skutečné výměry. 
  2. Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit                         při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli známa.
  3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona                        o pohřebnictví formou vázané knihy, nebo v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku.
  4. Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny, popřípadě i doklady o zpopelnění           dle archivačního a skartačního řádu obce.
  5. Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště.
  6. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
  7. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
  8. V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona                        o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.
  9. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, urnová místa. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem.
  10. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (uložení uren). Tuto službu může obec zajišťovat prostřednictvím externího dodavatele s nímž je sepsána smlouva                     o vykonávané práci a povinnostech s nimi souvisejícími.
  11. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu, provádět úklid zpevněných cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště.
  12. Zajišťovat sběr, uskladňování a odstraňování všech odpadů z pohřebiště.
  13. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebišti včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, dvou hrobů kněží místní farnosti a vyhrazených ploch.
  14. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.
  15. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
  16. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobky v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou.

 

Článek 6

Užívání hrobového místa

 1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.
 2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, přesné označení hrobu, jeho rozměry, výši nájemného. 
 3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli – provozovateli pohřebiště veškeré údaje, které si provozovatel vyžádá. Provozovatel pohřebiště je povinen vést zejména tyto údaje:
  1. jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,
  2. List o prohlídce zemřelého a doklad o zpopelnění,
  3. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
  4. datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny
  5. záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
  6. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo                      a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
  7. datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,
  8. údaje o hrobce a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození.
  9. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou          po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.
 4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště.
 5. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, hrobky, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.
 6. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:

pro hrob               15 let

pro hrobku           20 let

urnový hrob         10 let.

 1. Provozovatel pohřebiště omezil maximální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 30 let a minimální délku nájmu místa na 10 let (ne však na dobu kratší, než je stanovená tlecí doba při pohřbení). Osvobození od úhrady nájmu jakož i slevy z cen může učinit pouze provozovatel pohřebiště.
 2. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení (náhrobek, rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
 3. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou nebo písemnými dodatky. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
 4. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech                          a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona                          o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
 5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
  1. nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa, tj. že maximální výška rovu je 30 cm a hlína není v okolí.
  2. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
  3. odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 6. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 7. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat             o sousední hrobová zařízení.
 8. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.                       Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele.
 9. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.
 10. Pokud se hrobka stala opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014), bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud se hrobové zařízení stalo opuštěným po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014), může si ho přivlastnit kdokoliv, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci (viz ustanovení § 1045 a § 1050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 11. Pokud bylo hrobové zařízení opuštěno před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidováno do majetku obce Dyjákovičky (viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi hrobového zařízení, které se tímto postupem stalo hrobovým zařízením obecním, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce).
 12. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení, nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
 13. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu.
 1. Při nesplnění bodu 18 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů.
 2. Některá hrobová zařízení nebo hrobku lze provozovateli pohřebiště darovat písemnou darovací smlouvou.

 

Článek 7

Podmínky zřízení hrobového zařízení

 1. Ke zhotovení hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele za jím stanovených podmínek.
 2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení určuje provozovatel v rozsahu:
  1. Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
  2. Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. 
  3. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm.
  4. Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.
  5. Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  6. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 3. O stavbě hrobek na veřejném pohřebišti provozovatel neuvažuje z důvodu omezené prostorové kapacity pohřebiště v Dyjákovičkách.
 4. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.
 5. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů.
 6. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.
 7. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště                         po předchozím projednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky, nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 9).
 2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v zájmu koho se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
 1. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném obalu.
 2. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, nebo hrobky, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. 
 3. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
 4. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
 5. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.
 6. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.
 7. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.
 8. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.
 9. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů. 
 10. Pro pohřbívání do hrobky je nutno použít rakve:
 1. vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo
 2. kovové, nebo
 3. dle ČSN Rakve.
 1. Maximální rozměry rakví v hrobce nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

 

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky

provozovatelem pohřební služby

 1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
  1. písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu provozovatelem pohřební služby,
  2. kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
  3. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku).
  4. prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,
  5. osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,
  6. doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,
  7. návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.
 2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
 3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli
 1. zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,
 2. požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
 1. Provozovatel pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.
 2. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
 3. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.
 4. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
 5. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu nebo hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
 6. Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.

 

 

 

 

 

Článek 10

Dřeviny a lavičky

 1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
 2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.
 3. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas.
 4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně přírody a krajiny).
 5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.
 6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.
 7. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel, nebo osoba, které k tomu udělí provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. 
 8. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.
 9. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zařízení provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené.

 

Článek 11

Sankce

 1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o některých přestupcích. Je-li přestupek spáchán opakovaně, může být uložena pokuta až do výše 15 000,- Kč.
 2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
  1. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
  2. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
  3. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci,
 3. Za přestupky uvedené v odst. 2 lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

Článek 12

Ostatní ustanovení

 1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.
 2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
 3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Dyjákovičky a Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.
 5. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů a pohřebišť vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.

 

Článek 13

Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád veřejného pohřebiště, schválený zastupitelstvem obce Dyjákovičky ze dne 2.6.2003, pod číslem usnesení 31/4.

 

Článek 14

Závěrečné ustanovení

 1. Tento řád je účinný dnem 24.5.2021. 
 2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu v Dyjákovičkách      po dobu 15 dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

 

V Dyjákovičkách dne: 5.5.2021

 

 

…………………………………                                              …………………………………

David Svoboda v.r.                                                                   JUDr. Petr Sikora v.r.

místostarosta                                                                             starosta

 

 Vyvěšeno: 6.5.2021

Sňato:       24.5.2021

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště