Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Majitel a provozovatel:
Obec Dyjákovičky
Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo,
tel. 515 230 413, 774 076 802

                                            

I. Úvodní ustanovení

1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání

    MSH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, basketbal, fotbal a florbal..

2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH.

3. Osobám mladším 15 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem

    rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.

4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na MSH organizuje

    správce, jehož ustanovuje provozovatel.

5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou

     dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.

6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost

     za zranění uživatelů.

7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a nesrovnalosti,  

     které vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá

     objednatel.

9. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její

    nepřítomnosti jím určená osoba.

10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení

      MSH, případě i za škody způsobené užíváním MSH na okolním nemovitém majetku.

11. Obec Dyjákovičky, na jejímž pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody

       na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

II. Vstup do objektu MSH

1. Do objektu se vstupuje brankou.

2. Klíči od objektu disponuje správce nebo osoba jím pověřená. Tyto osoby odpovídají

    za uzamčení objektu MSH v době jeho nevyužívání.

3. Zájemci o hru (dále jen „uživatelé“) vstupují na MSH po prezentaci u správce a po předchozí

    rezervaci.

4. Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky lze používat pouze plastové, florbalové.

 

III. Provozní režim MSH

1. K evidenci obsazenosti slouží on-line rezervační systém. Minimální hrací doba je 60 min. Hráči si mohou hrací dobu objednat:

on-line na webu www.obec-dyjakovicky.cz, www.aditeg.cz

2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve.

     Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou uživatelé po dohodě se správcem

     pokračovat ve hře vždy další hodinu.

3. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí,

    zásadně správce.

4. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MSH cizímu subjektu,  

     např. za účelem pořádání turnaje apod.

5.  Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených

    Časech.

6. Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je povinen změnu neprodleně

     nahlásit správci a zrušit v on-line systému.

7. Pokud se objednatel včas neomluví, případně nezruší rezervaci, nebude mu již hřiště více

     pronajímáno!

8.  Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen

     uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.

9. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel

       povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada

       za případné škody vymáhána na objednateli.

10. Objednatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním

      ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

11. Cena pronájmu hřiště se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn a webových

       stránkách.

 

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.

Do prostoru hřiště se zakazuje:

 • vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky, v botách s černou podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.),
 • odhazování žvýkaček na umělý povrch,
 • odhazování odpadků,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • vstupovat podnapilým osobám,
 • vodit na hřiště jakákoli zvířata,
 • vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo s vozíky,
 • konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních látek, jídel a slazených nápojů všeho druhu (např. Coca-Coly, Pepsi-Coly, Kofoly, Fanty atd.). Povolena je konzumace neslazených nápojů.
 • vstup s ostrými předměty,
 • provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu

  provozovatele

 • kouření v celém areálu MSH

 

2. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště,

     musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření  

     k nápravě.

3. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat  

     nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním

     nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.

4. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (za oplocením hřiště apod.)

5. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou

    svým chováním byť i z nedbalosti. Za chování a škody způsobené dětmi do 18-ti let

    zodpovídají jejich rodiče (zákonný zástupce).

 

V. Správce MSH

1. Správce MSH je zejména povinen:

– pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář,

– zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby,

– zajišťovat drobnou údržbu MSH,

– upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy,

– vést evidenci o návštěvnosti MSH,

2. Správce je oprávněn:

– kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi,

– řešit spory při obsazování a využívání MSH,

– v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště

nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.),

– v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz.

 

 

VI. Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA víceúčelového sportoviště se v době zkušebního provozu stanovuje takto:

8,00-22,00 hod.

Ostatní provozní podmínky:

V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MSH v závislosti na počasí (teplota, srážky) zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrchu  ke způsobilosti pro provoz a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí.

 

Důležitá telefonní čísla:

Správce hřiště: 733 764 410

Policie ČR 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Tento provozní řád MSH schválilo zastupitelstvo Obce Dyjákovičky dne 16.8.2017.

 

 

 

………………………..

David Svoboda

starosta

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště