Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Současnost

Současnost

Současnost obce

   V roce 1990 se obec Dyjákovičky opět osamostatnila a podobně jako v ostatních obcích jsme se, pod vedením starosty Bohuslava Štipčáka, pustili do rozsáhlých oprav, rekonstrukcí a budování nové moderní infrastruktury.

 • Inženýrské sítě

   V obci je vybudována kanalizace, vodovod a plynovod, zrekonstruována elektrická síť včetně veřejného osvětlení. Společně s Obcí Chvalovice jsme vlastníky čistírny odpadních vod. Kanalizaci provozuje dobrovolný svazek obcí DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice. Byla také vybudována nová telekomunikační síť na přípojky pro pevné linky (rok 1992). Ze začátku bylo připojeno přes 60 nových bytových stanic. S nástupem mobilních telefonů zájem podstatně opadl.

V červenci 2008 bylo započato s elektrifikací vinných sklepů Dyjákovičky. Celá akce byla spolufinancována i vlastníky sklepů, celkem na tuto akci přispělo 60 vlastníků.

 • Komunikace

   Po vybudování inženýrských sítí musí následovat rekonstrukce místních komunikací. Od roku 2004 byly postupně zrekonstruovány všechny místní komunikace. V roce 2009 byla část komunikací opravena díky dotacím z Programu přeshraniční spolupráce  "Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013". Dalším krokem je oprava stávajících  a výstavba nových chodníků.

  

 • Mateřská škola

   Z důvodu zvýšeného zájmu rodičů o umístění dětí v Mateřské škole v Dyjákovičkách, rozhodlo obecní zastupitelstvo v roce 2008 o rozšíření kapacity MŠ. Po konzultaci s okresní hygienickou stanicí bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno vytvořit třídu pro druhé oddělení ze současné ložnice a sociální zařízení a šatnu pro toto oddělní postavit nové na západní(čelní) straně budovy. Od září 2009 byla takto zvýšena kapacita v MŠ  na 50 dětí. Průběžně byly vyměňovány stávající dřevěná okna za nová plastová. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce obvodového pláště (zateplení), původní pultová střecha byla nahrazena novou, sedlovou.

 

 • Objekt občanské vybavenosti č.p.84

   Po krupobití v červnu 2009 bylo nutné opravit budovu bývalého zdravotního střediska a hasičské zbrojnice. V objektu byly vyměněny okna a vstupní dveře, opraven el.rozvaděč a západní a severní strana budovy dostala novou, žlutou fasádu.

 • Výstavba rodinných domů

   Výstavba nových rodinných domů probíhá průběžně zastavováním proluk v intravilánu obce (ulice "u kina","u fary","za kostelem"). Dle územního plánu byla v roce 2005 započata výstavba rodinných domů na jihovýchodním okraji obce. V letošním roce je v nově vzniklé čtvrti postaveno 17 trvale obylených  domků. Další výstavba v této čtvrti záleží na soukromých majitelích pozemků. Další novou částí se staly pozemky před čistírnou odpadních vod, celkem zde bude postaveno šest nových domů.

      Spousta úkolů je za námi, ještě více před námi.Věříme, že společnými silami se nám podaří zlepšit obec tak, aby se zde občanům dobře žilo a návštěvníci se zde rádi zastavovali.

 

Občanská vybavenost

 • mateřská škola
 • kulturní dům+pohostinství
 • prodejna potravin

 

 

 • Dopravní dostupnost
   
 • Od 1.7.2010 je v obci zaveden provoz Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Bližší informace na internetových stránkách www.idsjmk.cz. 

 

Datum vložení: 22. 6. 2010 14:39
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2010 14:22

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště